Algemene voorwaarden Andrea & Andrea BV

Artikel 1 – Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten ter zake van door ANDREA & ANDREA BV te verrichten werken en werkzaamheden. Afwijkingen van deze Algemene  voorwaarden binden ANDREA & ANDREA BV slechts indien deze door haar schriftelijk zijn aanvaard. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op leveringen die ANDREA & ANDREA BV doet onder haar handelsnaam International House of TOC (iHOT).

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomsten

Opdrachten en wijzigingen in opdrachten binden ANDREA & ANDREA BV slechts nadat door ANDREA & ANDREA BV schriftelijk en vooraf zijn aanvaard. Indien ter zake van een opdracht door ANDREA & ANDREA BV een offerte wordt uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand door ontvangst door ANDREA & ANDREA BV van de door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging. Door ondertekening verklaart opdrachtgever zich akkoord met de inhoud van de opdrachtbevestiging inclusief  deze voorwaarden.

Artikel 3 – Uitvoering opdrachten

ANDREA & ANDREA BV verbindt zich binnen redelijke grenzen opdrachten te volbrengen conform de inhoud van de betreffende opdrachtbevestiging.  In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Indien deze opschorting langer duurt dan zes maanden heeft ieder der partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. Reeds verrichte prestaties van ANDREA & ANDREA BV  dienen naar redelijkheid vergoed te worden, waarbij primair geldt de evenredigheid van de geleverde prestatie en vergoeding, in verhouding tot de overeengekomen prestatie en totale vergoeding.

Artikel 4 – Ontbinding opdracht

Bij voortijdige beëindiging van de opdracht is de opdrachtgever gehouden kosten en honorarium voor de periode tot het tijdstip van de beëindiging te voldoen.

Artikel 5 – Geheimhouding

ANDREA & ANDREA BV verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die haar door of tijdens de vervulling van de opdracht bekend worden. Gedurende de opdracht zullen door ANDREA & ANDREA BV geen opdrachten uitgevoerd worden die een belangenconflict zouden kunnen oproepen.

 Artikel 6 – Voorwaarden tot vervulling van een opdracht

Door opdrachtgever en door ANDREA & ANDREA BV zullen alle noodzakelijke voorwaarden om een opdracht goed te kunnen vervullen verwezenlijkt worden. Opdrachtgever zal geen acties ondernemen die een goede vervulling van de opdracht door ANDREA & ANDREA BV (zouden) kunnen belemmeren.

 

Artikel 7 – Tijd: bewaking – termijnoverschrijdingen

De zorg tot tijdsbewaking en/of het voorkomen van termijnoverschrijdingen blijft(ven) te allen tijde bij opdrachtgever.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

ANDREA & ANDREA BV behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke worden of werden gebruikt in het kader van de opdracht, voor zover deze uit de wet voortvloeien. De overeenkomst omvat niet de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 9 – Betalingscondities

Facturering geschiedt twee wekelijks tenzij anders is overeengekomen. Betaling dient telkens binnen 14 dagen na verzending van een factuur te geschieden zonder dat een opdrachtgever zich op enige compensatie mag beroepen, tenzij met een opdrachtgever een andere termijn is overeengekomen. Een opdrachtgever heeft geen recht op opschorting van de betaling uit welke hoofde dan ook. In geval van betalingsverzuim is ANDREA & ANDREA BV bevoegd de uitvoering van de opdracht op te schorten en de wettelijke boeterente in rekening te brengen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

ANDREA & ANDREA BV zal alle opdrachten met uiterste zorg behandelen. Desalniettemin aanvaardt ANDREA & ANDREA BV geen enkele aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook, voor schade die ontstaat door of in verband met de uitvoering van een opdracht door haar en/of door haar ingehuurde specialisten, anders dan veroorzaakt door opzet of grove schuld. De totale aansprakelijkheid zal echter nimmer meer bedragen een derde van het, door ANDREA & ANDREA BV aan opdrachtgever gedeclareerde, bedrag dat met de opdracht is gemoeid.

Artikel 11 – Conversie

Indien enige bepaling van deze voorwaarden geen gelding zou hebben, treedt daarvoor in de plaats een bepaling die zo nauw mogelijk bij die niet geldende bepaling aansluit. Waar dit betreft termijnen en bedragen zullen de minimaal redelijke termijnen en bedragen gelden.

Artikel 12 – Toepasselijk recht / Geschillen

12.1 Op alle tussen ANDREA & ANDREA BV en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen tussen ANDREA & ANDREA BV en opdrachtgever, die niet in overleg tot een voor beide partijen bevredigende oplossing kunnen worden gebracht, zullen worden voorgelegd aan de daartoe competente rechtbank